top of page

סיכום מאמר: כיצד הבדלים תרבותיים משפיעים על האופן שבו ספורטאים משתמשים ב"דיבור פנימי" בביצוע?

עודכן: 24 במרץ 2021

שם המאמר:

Moving Cultural Background to the Foreground: An Investigation of Self-Talk, Performance, and Persistence Following Feedback.


תקציר: מחקר שפורסם ב-2006 אשר מבקש לבחון את ההבדל הבין תרבותי של השפעות ה- 'דיבור הפנימי' (Self-Talk) על ספורטאים מתרבויות שונות. המאמר סוקר רבות את הממצאים של עולם המחקר בתחום הדיבור הפנימי: בהכללה - לפי רוב הממצאים המחקריים דיבור פנימי חיובי מקושר לביצוע טוב ודיבור פנימי שלילי לביצוע פחות טוב. החידוש העיקרי במחקר הזה הוא בחינת האופן שבו משפיע ההבדל הבין תרבותי על הדיבור הפנימי (חיובי \ שלילי) ועל הביצוע (טוב \ לא טוב). ההבדל הבין תרבותי נבחן על ידי שתי קבוצות מרקע תרבותי שונה: תרבות אינדיווידואליסטית ('אמריקאים אירופאים') מול קולקטיביסטית (מזרח אסיאתיים). בעולם הספורט, ההבדל הבין תרבותי בא לידי ביטוי באופנים רבים, לדוגמא: בתרבות אינדיווידואליסטית שמים יותר דגש על הצבת מטרות אישיות, עצמאות ושמחה, לעומת התרבות הקולקטיביסטית אשר שמה יותר דגש על מטרות קבוצתיות ותרומת אישית לקבוצת הפנים (Triandis, 1995). המטלה אותה התבקשו המשתתפים לבצע היא זריקת חצים (Dart-Throwing), ב-2 סטים, 10 חצים בכל סט. במחקר נמדדו: תוצאת זריקות החיצים (לפי מרחק מהמרכז – 'the bull’s eye'), דיבור פנימי (חיובי \ שלילי) והתמדה (סך הזמן שלקח למשתתפים לזרוק את החיצים, לאסוף אותם ולזרוק פעם נוספת) כאשר בין סט לסט הם קיבלו פידבק מהנסיין (חיובי \ שלילי) שלאחר מתן הפידבק יצא מהחדר. תוצאות במחקר: מזרח אסיאתיים הפגינו 'דיבור פנימי שלילי' יותר מאשר אמריקאים אירופאים. בקרב האמריקאים האירופאים ה'דיבור הפנימי השלילי' היה מקושר גם לביצוע לא טוב, ולעומת זאת לביצוע טוב יותר בקרב האסיאתיים. רמת ההתמדה של משתתפים אמריקאים אירופאים עלתה לאחר קבלת פידבק חיובי, בקרב האסיאתיים לא נמצאה השפעה של פידבק על הביצוע. מסקנת המחקר הגורפת היא שכאשר מתייחסים לדיבור פנימי יש לקחת הבדלים בין תרבותיים בקרב הספורטאים. הדיבור הפנימי ה'שלילי' של הספורטאים האסיאתיים אופיין כבעל מאפיין של איתור ותיקון טעיות מתמיד וחיפוש אחר נק' החולשה ומתן מענה.


הערות: המחקר הזה בעיקר הזכיר לי את הצורך התמידי במציאת ההבדלים הבין אישיים כאשר חושבים על התאמת כלי לספורטאי. יש כאן בעיני בעיקר נקודה מרתקת למחשבה אשר מתייחסת לתפיסת העולם הבסיסית ביותר של הפרט והאופן שבו הבדלים בין תרבותיים משפיעים על מנגנוני המוטיבציה והתמודדות עם לחץ. בכל מדינה ישנם ספורטאים שמגיעים מתרבויות שונות וצריך לקחת את זה בחשבון. בנוסף, יש כאן מקום נהדר להפגיש בין הפסיכולוגיה החברתית לעולם הספורט. אם מישהו\י מכיר\ה מחקרים נוספים בתחום אני אשמח לשיתוף!


מקור: Peters, H. J., & Williams, J. M. (2006). Moving Cultural Background to the Foreground: An Investigation of Self-Talk, Performance, and Persistence Following Feedback. Journal of Applied Sport Psychology, 18(3), 240–253. https://doi-org.ezprimo1.idc.ac.il/10.1080/10413200600830315댓글


bottom of page